foto1
foto1
foto1
foto1

 


 
 
 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


ส่งตรวจบัตรลงทะเบียนฤดูร้อน รอบ 2 ก่อนการชำระเงิน


ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ฤดูร้อน


บัตรลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน รอบที่ 2


แบบฟอร์มรายงานตัวรอบทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบทั่วไป


ประกาศการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 2

 รายวิชาเปิดสอนซัมเมอร์​ รอบ​2​ รหัสวิชา​3104​ -​8501  โครงการ​ ปวส.​ เป็น​ รหัสวิชา2104-8501  โครงการ​  ปวช.


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


แบบฟอร์มงานทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯ ครุภัณฑ์รถบรรทุก ฯ


 

ประกาศมาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19


 

ประกาศ เรื่อง ประกวดซ์้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ  ครั้งที่ 2


เอกสารประกวดราคาซ์้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ  ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโควต้ารอบ2ความประพฤติดีและความสามารถพิเศษ


ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2562


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ฯ 


 เอกสารประกวดราคาซ์้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ การซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน ฯ


 

ประกาศ กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ฯ 


 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


 

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาช่างยนต์           


งบทดลองประจำปีงบประมาณ  2562


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาช่างยนต์ สาขาภาษาอังกฤษ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๒   


ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 


ประกาศเปลี่ยนแปลงการทดสอบความถนัดฯ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) 


 ประกาศ กำหนดการลงทะเ่บียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. รอบทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปวช.และปวส. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


แบบสอบถามข้อมูลขนาดเสื้อค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 (โควต้ารอบที่ 1 และ รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑ พนักงานราชการทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตาคนดีศรีปทุมรอบ ๒ 


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 


ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561


ประกาศปิดสถานศึกษา 


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ประเภทโควต้า รอบที่ ๑ (เพิ่มเติม) โควตาเรียนดี ฯ 


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ประเภทโควตา รอบที่ ๑ โควตาเรีียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ประกาศ ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ครั้งที่ 2  


ประกาศพ้นสภาพ ภาคเรียนที่2/2561 


ประกาศจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งฯ 


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สาขาการโรงแรม) 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชครู สาขาการโรงแรม 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการครู สาขาการโรงแรม 


ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561  


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สาขาไฟฟ้า) 


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาการโรงแรม) 


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ เลือกเสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


 

ประกาศ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


 

 ประกาศรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน  ระดับ ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี  


 

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ฯ และหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส.


 

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยฯ


งบทดลองวิทยาลัยฯ   <NEW>


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบริการอาหาร ฯ


ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารฯ


ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การโรงแรม รอบ 3 


ประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์การโรงแรม รอบ3


ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสาร


ประกาศยกเลิกร่างประชาวิจารณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า  ปีการศึกษา 2561


 

ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 


 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตารางเรียน นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 

ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศประชาวิจารณ์ ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการโรงแรม จำนวน 1 รายการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560


 
Click ข่าวสารทั้งหมด  
  

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

-----------------------------------------------

                              วันพุธที่ ๖ ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี    (ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ) พร้อมดร.ชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ผู้ประสานงานด้านการโรงแรม และคณะครูสาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย นางสาวนิชาภา รัตนพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม  นางสาวชญาณิศา วงศ์พันธุ์ และนางสาวศิรินทร์ญา ณ ลำปาง นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรมจำนวน ๒๗ คน ที่จัดการศึกษาตามโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School; EMS)”ร่วมกับ บริษัท MINOR INTERNATIONAL PCL. เข้าศึกษาดูงานด้านการโรงแรมของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ  โรงแรมอนันตา  ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  แอนด์ สปา และโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เขตธนบุรี

 

>>>อ่านต่อ<<<

 

                                           วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ) นำทีมบริหารของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.ทิฐินันท์  ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ดร.ชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ผู้ประสานงานด้านการโรงแรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไฮเนค  (Heinecke Foundation)  ประจำปี 2017  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  แอนด์ สปา เขตธนบุรี

                                     

                                                                                                    >>>อ่านต่อ<<<