foto1
foto1
foto1
foto1

 


 
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


 

ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาช่างยนต์           


งบทดลองประจำปีงบประมาณ  2562


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสาขาช่างยนต์ สาขาภาษาอังกฤษ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา ๒๕๖๒   


ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 


ประกาศเปลี่ยนแปลงการทดสอบความถนัดฯ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) 


 ประกาศ กำหนดการลงทะเ่บียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. รอบทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปวช.และปวส. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


แบบสอบถามข้อมูลขนาดเสื้อค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 (โควต้ารอบที่ 1 และ รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑ พนักงานราชการทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตาคนดีศรีปทุมรอบ ๒ 


ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 


ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561


ประกาศปิดสถานศึกษา 


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ประเภทโควต้า รอบที่ ๑ (เพิ่มเติม) โควตาเรียนดี ฯ 


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ประเภทโควตา รอบที่ ๑ โควตาเรีียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


ประกาศ ประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ครั้งที่ 2  


ประกาศพ้นสภาพ ภาคเรียนที่2/2561 


ประกาศจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งฯ 


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สาขาการโรงแรม) 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชครู สาขาการโรงแรม 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการครู สาขาการโรงแรม 


ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561  


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สาขาไฟฟ้า) 


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาการโรงแรม) 


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ เลือกเสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


 

ประกาศ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา 


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


 

 ประกาศรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน  ระดับ ปวช. ปวส. ทุกชั้นปี  


 

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน


กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ฯ และหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส.


 

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยฯ


งบทดลองวิทยาลัยฯ   <NEW>


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบริการอาหาร ฯ


ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารฯ


ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การโรงแรม รอบ 3 


ประชาวิจารณ์ครุภัณฑ์การโรงแรม รอบ3


ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถโดยสาร


ประกาศยกเลิกร่างประชาวิจารณ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควต้า  ปีการศึกษา 2561


 

ประกาศ ประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 


 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตารางเรียน นักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 

ประกาศผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศประชาวิจารณ์ ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการโรงแรม จำนวน 1 รายการ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560


 
Click ข่าวสารทั้งหมด  
  

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

-----------------------------------------------

                              วันพุธที่ ๖ ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี    (ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ) พร้อมดร.ชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ผู้ประสานงานด้านการโรงแรม และคณะครูสาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย นางสาวนิชาภา รัตนพันธ์ หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม  นางสาวชญาณิศา วงศ์พันธุ์ และนางสาวศิรินทร์ญา ณ ลำปาง นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรมจำนวน ๒๗ คน ที่จัดการศึกษาตามโครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School; EMS)”ร่วมกับ บริษัท MINOR INTERNATIONAL PCL. เข้าศึกษาดูงานด้านการโรงแรมของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ  โรงแรมอนันตา  ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  แอนด์ สปา และโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เขตธนบุรี

 

>>>อ่านต่อ<<<

 

                                           วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ) นำทีมบริหารของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.ทิฐินันท์  ทุมมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางญาณีนาถ วิริยะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ดร.ชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ผู้ประสานงานด้านการโรงแรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิไฮเนค  (Heinecke Foundation)  ประจำปี 2017  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท  แอนด์ สปา เขตธนบุรี

                                     

                                                                                                    >>>อ่านต่อ<<<