foto1
foto1
foto1
foto1

การจัดการศึกษา 


ดำเนินการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการฝึกอบรมระยะสั้น การจัดการศึกษาในระบบเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) สำหรับการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และสำหรับบุคคลที่มีหน้าที่ที่ต้องการปรับวุฒิการศึกษาโดยการเรียน และสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ในบางรายวิชา
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นอกจากจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แล้ว ได้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เช่น สาขางานเกษตรทั่วไป สาขางานช่างเกษตร สาขางานยานยนต์ สาขางานสำรวจ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพเฉพาะทาง และ หลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

ความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


การประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ได้ติดต่อขอนำนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานเอกชนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการในประเทศ อาทิ บริษัทสยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัทเซฟสกิน จำกัด และ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด และ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ ประเทศอิสราเอล, นิวซีแลนด์, แคนาดา,?เนปาล, พม่า และ เวียดนาม เป็นต้น นอกเหนือจากสถานประกอบการแล้ว วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพให้กับบุคลากร เช่น ทหารจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย

การฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง


หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง หรือหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สามารถปรับเข้าสู่การศึกษาในระบบได้ด้วยการสะสมหน่วยกิต ถ่ายโอนผลการเรียนและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

นอกจากจัดหลักสูตรเฉพาะทางในประเทศแล้ว ยังให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศพม่า เนปาล และประเทศอื่นๆ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรเรียนรู้และปฏิบัติจริงในโรงงาน ตลอดจนหลักสูตรทางด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ให้กับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ

การบริการสังคม


เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันชุมชนมีโอกาสเข้ารับบริการ การบริการสังคม มีลักษณะหลายรูปแบบ
การจัดฝึกอาชีพหรือฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ฝึกอบรม 108 อาชีพ ให้กับประชาชน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สาธารณชน ได้แก่ การจัดงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ งานเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลเกษตร ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ โดยดำเนินการต่างๆ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของชุมชนท้องถิ่น ได้ให้บริการนำเครื่องจักรกลช่วยพัฒนาชุมชน วัด ส่วนราชการ หรือ ตามที่ได้รับการขอความช่วยเหลือ ตลอดจนเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) เพื่อให้ประชาชนได้รัรู้เรื่องการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และความเชื่อมั่นมีความสามารถ มีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
ธุรกิจบริการ ให้บริการห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องพัก และ ร้านจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร

วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


จัดทำและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินการวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน