foto1
foto1
foto1
foto1

 

การขอรับบริการงานทะเบียน


1.  นักเรียน นักศึกษา ที่มาติดต่องานทะเบียนต้องแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา และแต่งกายให้ถูกระเบียบของสถานศึกษา
2.  ติดต่อเรื่องใดต้องขอคำร้องของเรื่องนั้นๆ
3.  กรอกแบบฟอร์มลงในคำร้อง
4.  ยื่นคำร้องตามขั้นตอนของเรื่องนั้นๆ พร้อมหลักฐานที่จำเป็น
5.  นำคำร้องมอบให้งานทะเบียนเพื่อดำนเนิงาน

 

รายการเอกสารที่ต้องการ 


 

 • 1. หนังสือรับรองสถานภาพพร้อมผลการเรียนเฉลี่ยครั้งสุดท้าย
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  - ค่าธรรมเนียม 20 บาท
  2. หนังสือรับรองผลการเรียน (รบ.1/ปพ.3)
  (ออกให้เมื่อจบการศึกษา หรือลาออก)
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  3. ทำเรื่องพักการเรียน/ลาออก
  - ผู้ปกครอง
  4. ใบแทนใน รบ.1
  - ใบแจ้งความหรือใบ รบ.1 เดิมที่ชำรุด
  - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  - ค่าธรรมเนียม
  5. ใบแจ้งผลการเรียนรายวิชา
  - ค่าธรรมเนียม 10 บาท
  6. ใบรับรองความประพฤติ
  - ค่าธรรมเนียม 20 บาท
  7. เอกสารอื่นๆ
  - บัตรนักเรียน/นักศึกษา


ข้อปฏิบัติในการทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 ขึ้นไป


1.  เขียนคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ที่ห้องทะเบียน
2.  ชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 50 บาท
3.  ยื่นคำร้อง พร้อมบัตรเก่าที่ชำรุด หรือใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ (ถ้าบัตรเก่าหาย)

 

ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการงานทะเบียน


1.  ผู้รับบริการเขียนคำร้องยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารที่ต้องใช้
2.  ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
3.  เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้อง
4.  ผู้รับบริการรับเรื่องหรือเอกสารได้

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกระดับชั้น


1.  รับบัตรลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา
2.  ตรวจสภาพนักเรียนนักศึกษา (งานปกครอง)
3.  ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงิน
4.  นำส่งบัตรลงทะเบียนเรียนที่งานทะเบียน
** ให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนให้ครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้น จะเป็นการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ อาจถูกประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม :

ครูวัชรี  มูลทองสุข         หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา
คุณพนิดา  สุโพธิ์           เจ้าหน้าที่ประจำงานทะเบียนนักศึกษา