foto1
foto1
foto1
foto1

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อาศัยกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2553 วิทยาลัยฯ จึงวางหลักเกณฑ์ และวิธีการลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ดังนี้

หลักเกณฑ์การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนนักศึกษา


 • 1.แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 1 ระดับการลงโทษ ว่ากล่าวตักเตือนและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
 • 2.แต่งกายผิดระเบียบครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป ระดับการลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5 คะแนน เมื่อครบ 20 คะแนน ทำทัณฑ์บน และเมื่อตัดคะแนนความประพฤติถึง 30 คะแนน ให้เชิญผู้ปกครองมารับทราบและบำเพ็ญประโยชน์ อย่างน้อย 10 ชั่วโมง
 • 3.หนีเรียนหรืออกนอกวิทยาลัยฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียนหรือทำกิจกรรม ระดับการตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 10 ชั่วโมง และเชิญผู้ปกครองรับทราบ
 • 4.สูบบุหรี่ในเครื่องแบบนักศึกษา ระดับการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน/ครั้ง
 • 5.จำหน่ายบุหรี่ในเครื่องแบบนักศึกษา ระดับการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบและบำเพ็ญประโยชน์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง
 • 6.ดื่มสุราหรือของมึนเมาใน-นอกสถานศึกษาครั้งที่ 1ระดับการลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ บำเพ็ญประโยชน์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • 7.ดื่มสุราหรือของมึนเมาใน-นอกสถานศึกษาครั้งที่2 และครั้งต่อไป ระดับการลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน เชิญผู้ปกครองรับทราบ บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 1 เดือน
 • 8.การซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยาเสพติด ระดับการลงโทษ บำเพ็ญประดยชน์ 2 เดือน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
 • 9.การก่อการทะเลาวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาน ระดับการลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 2 เดือน
 • 10.พกพาอาวุธที่มิใช่อาวุธร้ายแรง หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายอาวุธปืน ระดับการลงโทษ บำเพ็ญประโยชน์ 1 ภาคเรียน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
 • 11.พกพาอาวุธปืนหรืออาวุธร้ายแรงกว่าอาวุธปืน ระดับการลงโทษ ให้ออกหรือคัดชื่ออกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • 12.เล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนันทุกประการ ระดับการลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติ 30 คะแนน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ บำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน
 • 13.กล่าววาจาไม่สุภาพหรือแสดงกิริยาไม่เหมาะสม ลบหลู่ หรือไม่เคารพครูอาจารย์ ระดับการลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติ ครั้งละ 10 คะแนน และบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 10 ชั่วโมง
 • 14.เป็นผู้ชักชวนหรือบังคับผู้อื่นให้กระทำความผิดตามระเบียบของวิทยาลัย ระดับการลงโทษ บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 10 ชั่วโมง และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
 • 15.มียาเสพติดประเภทที่ 1 ไว้ในครอบครอง ระดับการลงโทษ พักการเรียนและดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • 16.ยาเสพติด หรือตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ระดับการลงโทษ เชิญผู้ปกครองและพักการเรียนเพื่อส่งสถานบำบัดจนกว่าจะหายเป็นปกติ
 • 17.กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพื่อทรัพย์บุคคลอื่นๆ / ลักขโมยทรัพย์สิ่งของผู้อื่นหรือของสถานศึกษา ระดับการลงโทษ เชิญผู้ปกครอง บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 1 เดือน และส่งดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • 18.มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และทำการเสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัย และ หรือแสดงพฤติกรรมฉันชู้สาวไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ ระดับการลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติอย่างน้อย 10 คะแนน เชิญผู้ปกครองและให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 30 ชั่วโมง
 • 19.การเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี หรือจัดหา หรือมีส่วนรู้เห็น ระดับการลงโทษเชิญผู้ปกครอง บำเพ็ญประโยชน์ 1 ภาคเรียน และส่งดำเนินคดีตามกฏหมาย
 • 20.การออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ระดับการลงโทษ บำเพ็ญประโยชน์อย่างน้อย 1 เดือน และเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
 • 21.ความผิดตามกฎหมายอาญา จะมอบให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง ส่วนโทษทางวินัยให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของสถานศึกษา
 • 22.นักเรียน นักศึกษา ที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ รวมกันตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป ให้พักการเครียนหรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการฝ่ายปกครองเห็นสมควร และสถานศึกษาจะไม่ออกหนังสือรับรองความประพฤติให้
 • 23.การตัดคะแนนความประพฤติให้มีผลบังคับภายใน 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
 • 24.หากนักเรียน นักศึกษา ที่กระทำความผิดในปลายภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งอาจถูกลงโทษในภาคการศึกษาต่อไปได้ตามเหมาะสม
 • 25.ความผิดอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ ให้กำหนดโทษความแตกต่าง โดยคณะกรรมการฝ่ายปวกครองของสถานศึกษา จะพิจารณาเป็นครั้งๆ ไป
 • 26.หากมีเหตุอันควรลดหย่อนผ่อนโทษ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง
 • 27.ในกรณีที่มีปัญหาขัอขัดแย้งในการตีความผิดของนักเรียนนักศึกษาให้พิจารณาจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง เพื่อเสนอให้สถานศึกษาพิจารณาต่อไป