foto1
foto1
foto1
foto1

งานห้องสมุด

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด


1.ครู นักศึกษา และ พนักงาน วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
2.บุคคลภายนอก ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากบรรณารักษ์

เวลาเปิดทำการ


วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หนังสือ เอกสาร และ วัสดุที่จัดบริการ


 • 1.เอกสารที่จัดบริการให้ยืมทั่วไป ครั้งละ 7 วัน
     1.1 หนังสือทั่วไป หนังสือแบบเรียน
     1.2 นวนิยาย และ เรื่องสั้น
  2.หนังสือจอง ให้ยืมได้ชั่วคราว ครั้งละ 1 วัน
  3. เอกสารที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
     3.1 หนังสืออ้างอิง
     3.2วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

หนังสือเอกสารและวัสดุที่จัดบริการ


ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการของห้องสมุด จะต้องขอทำ "บัตรห้องสมุด" ซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ โดยปฏิบัติ ดังนี้
1.นำรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อขอทำบัตร
2.แสดงหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้ออกให้ หรือบัตรเข้าชั้นเรียน ซึ่งแผนกทะเบียนเป็นผู้ออกให้
3.สำหรับครู และ เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาให้แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ
4.บัตรใช้ห้องสมุดนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น ห้ามผู้อื่นนำไปใช้
5.หากบัตรห้องสมุดสูญหาย เมื่อขอใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตรละ 5 บาท

การยืมหนังสือและวัสดุของห้องสมุด


1.แสดงบัตรใช้ห้องสมุดทุกครั้งที่ยืมหนังสือ และเอกสารต่างๆ ของห้องสมุด
2.เขียนเลขทะเบียนของหนังสือ หรือเอกสารฉบับนั้นลงในบัตรใช้ห้องสมุดทุกครั้ง และทุกฉบับ
3.ผู้ยืมต้องเขียนชื่อและนามสกุล (หรือ เลขประจำตัว) ลงในบัตรยืมให้ชัดเจน (ห้ามใช้ ลายเซ็นต์)
4.จำนวนหนังสือ หรือ เอกสารที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน 3 เล่ม

บทลงโทษสำหรับผู้ค้างค่าปรับ


1.ตัดสิทธิ์การยืมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
2.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบในวันสอบ

บทลงโทษในกรณีที่ทำหนังสือหายหรือชำรุด


1.หาหนังสือเรื่องเดียวกันมาแทน
2.ในกรณีที่ไม่สามารถหาหนังสือเรื่องเดียวกันมาทดแทนได้ ให้คิดเป็นเงิน โดยคิดเป็น 2 เท่าของราคาปกติ
3.ในกรณีที่ทำหนังสือฉีกขาดหรือ เสียหายด้วยกรณีใดก็ตาม และสามารถซ่อมแซมได้ให้คิดค่าซ่อมแซมตามที่เห็นสมควร หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.

บทลงโทษในกรณีที่ตัด ฉีก ทำลาย หรือขโมยหนังสือและเอกสารห้องสมุด


ในกรณีดังกล่าวสถานศึกษาอาจพิจารณาพักการเรียนหรือไล่ออกได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของบรรณารักษ์ และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

มารยาทในการใช้ห้องสมุด


 •  นักศึกษาและผู้เข้าใช้ห้องสมุดทุกท่าน ควรปฏิบัติ ดังนี้
  1.ไม่นำแฟ้มเอกสาร กระเป๋า หรือถงย่ามเข้าไปในห้องสมุด ทั้งนี้ยกเว้นกระเป๋าสตางค์ หรือของมีค่าประเภทเดียวกัน
  2.ฝากสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ที่ที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
  3.แต่งกายให้สุภาพตามระเบียบของสถานศึกษา
  4.เมื่ออยู่ในห้องสมุด ควรปฏิบัติ ดังนี้
     4.1ไม่สูบบุหรี่
     4.2ไม่นำเครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใดๆ เข้าไปรับประทานในห้องสมุด
     4.3ไม่คุยกันหรือส่งเสียงดังเกินสมควร ขณะอยู่ในห้องสมุด
     4.4โปรดหยิบหนังสือหรือเอกสารอย่างระมัดระวัง อย่ารื้อ หรือทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ โดยไม่จำเป็น
   4.5หนังสือเล่มใดที่อ่านจบและไม่ประสงค์จะใช้อีกแล้ว ควรนำเก็บไว้ที่เดิมหากไม่แน่ใจว่าจะวางได้ถูกต้อง ควรวางไว้ตามโต๊ะชั้นวางที่จัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบ
     4.6เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ โปรดเลื่อนเก้าอี้ที่นั่งนั้นเข้าไปให้ชิดกับขอบโต๊ะ ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับเป็นผู้มีวัตฒนธรรมอันดี
  เงินบำรุงการศึกษาของท่าน

ระเบียบปฏิบัติสำหรับการส่งหนังสือเกินกำหนด


การส่งหนังสือคืนเกินกำหนด ให้คิดค่าปรับ ดังนี้
1.หนังสือธรรมดาหรือหนังสือทั่วไป วันละ 2 บาท ต่อ 1 เล่ม
2.หนังสือจอง ชั่วโมงละ 2 บาท ต่อ 1 เล่ม นับจากเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
3.วารสารชั่วโมงละ 5 บาท ต่อ 1 ฉบับ นับจากเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
4.หนังสือหรือเอกสารประเภทอื่นๆ ที่ยืมไปเป็นกรณีพิเศษ ให้คิดค่าปรับเช่นเดียวกับวารสาร
5.การคิดค่าปรับให้นับตั้งแต่วันที่ปรากฎในบัตรกำหนดส่งเรื่อยไปจนถึงวันที่นำส่ง โดยเว้นเฉพาะวันปิดบริการเท่านั้น