foto1
foto1
foto1
foto1

งานนักศึกษาวิชาทหาร

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของบุคคลที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้

คุณลักษณะ


 • 1.  เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  3.  ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  4. ไม่เป็นบุคคซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 13(3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  5. มีขนาดรอบตัว น้ำหนัก และ ความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้
 

อายุ (ปี)/

บริบูรณ์

ชาย

หญิง

ขนาดรอบตัว (อก)

น้ำหนัก(กก.)

ความสูง(ซม.)

น้ำหนัก(กก.)

ความสูง(ซม.)

หายใจเข้า(ชม.)

หายใจออก(ชม.)

16

76

73

44

156

42

159

17

77

74

46

158

43

150

18

78

75

48

160

44

151

19 ถึง 22

79

76

49

163

45

152

 • ทั้งนี้ ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และ หญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร
  6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประการ
  7. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

คุณสมบัติ


1.กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการฝึกวิชาทหาร
2.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป
3.ผู้ที่ำสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และสำเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1
4.เงื่อนไขบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี้
     4.1  สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
     4.2  ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
     4.3  การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย)
            4.3.1  ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ให้ไว้ผมทรงนักเรียนด้านข้างและด้านหลังศีรษะสั้นเกรียน ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร
            4.3.2  ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ให้ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง ความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 เซนติเมตร เว้นแต่สถานศึกษานั้นๆ จะมีระเบียบของสถานศึกษากำหนดให้นักเรียนชายตัดผมสั้นกว่ารองทรง
     4.4  การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง)
            4.4.1  หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาวประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู
            4.4.2  หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบ ก็ควรใช้กิ๊บ หรือ ริบบิ้นขนาดเล็กที่เป็นสีเดียวกับสีผม
            4.4.3  ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นที่ไม่เหมาะสม
            4.4.4  ห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก หรือมีสีผมผิดธรรมชาติตามสมัยนิยมปัจจุบัน
     4.5  ต้องแต่งกายตามระเบียบที่กำหนด
     4.6  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ คำสั่ง โดยเคร่งครัด
     4.7  นักศึกษาชาย  จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนด ดังนี
            4.7.1  ลุก - นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที
            4.7.2  ดันพื้น 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที
            4.7.3  วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที
     4.8  นักศึกษาหญิง  จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่กำหนด ดังนี้
            4.8.1  ลุก - นั่ง 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที
            4.8.2  ดันพื้น 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที
            4.8.3  วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที
     4.9  การทุจริตทุกกรณี จะถูกตัดสิทธในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เช่น
            4.9.1  ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดมาสมัครซ้ำ ทั้งในสถานศึกษาวิชาทหารเดิม หรือย้ายไปสมัครใม่ยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น
            4.9.2  จ้างวาน หรือให้ผู้อื่นมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทน
            4.9.3  แก้ไขข้อมูลผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในใบสมคร (แบบ รด.1)

หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร


1.ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1) (ทบ.349-001) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยนักศึกษาที่ยื่นความจำนงขอสมัึครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ต้องรกอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
2.ในช่องคำรับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบสมัคร (แบบรด.1) ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นเผู้ลงนาม รับรองความประพฤติโดยรับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและจะให้มีความสะดวกในการฝึกวิชาทหารของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเองและลงลายมือ ชื่อ พร้อมทั้งประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกำกับไว้
3.บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องลงนามยินยอมในใบสมัคร (แบบ รด.1) ให้สมัครเข้าฝึกวิชาทหารได้ โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
4.รูปถ่ายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1 รูป
5.หลักฐานแสดงผลการสึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้รับรองคะแนน เฉลี่ยในหลักฐาน
6.สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และ บิดา-มารดา หรือถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าบ้าน คนละ 1 ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
7.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8.ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันสมัคร
9.นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ ต้องนำหลักฐานหนังสือรับรองการขอผ่อนผันฉบับจริงมาแสดง

หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร


1.ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยนักศึกษาวิชาทหารทีี่ยื่นความจำนงขอรายงานตัวต้องเขียนและลงลายมือชื่อ ด้วยตนเอง
2.ในช่องคำรับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) หัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในแบบรายงานตัวและประวัติของนักศึกษาวิชาทหารว่า เป็นความจริง และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหารกำกับไว้
3.บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบรายงานตัว (แบบ รด.2) ให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
4.รูปถ่ายสีขนาด 3x4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1 รูป
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสุกล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6.หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร กรณีนักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายระหว่างสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางกับส่วน ภูมิภาค มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่ฝึกวิชาทหารอยู่เดิม เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร
7.นักศึกษาวิชาทหารที่ขอรับสิทธิไว้ ต้องนำหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิฉบับจริงมาแสดงด้วย
8.นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุม้ติให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัยฯ ตามที่กำหนดในข้อ 25 ของระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2555 ต้องมีหลักฐานการอนุมัติกรณีดังกล่าวมาแสดงด้วย

การกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครและรายงานตัวของแต่ละสถานศึกษาวิชาทหาร


ให้ดำเนินการในห้วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายยน ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบกกำหนด

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม :


ครูภานุมาศ  ปิยะภานุกูล          ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน       http://www.tdd.mi.th