foto1
foto1
foto1
foto1

งานสวัสดิการพยาบาล

การดูแลรักษาเบื้องต้น ให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา


1.ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามอาการและอาการแสดงของโรคภายใต้การควบคุมการ ประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาชีพการพยาบาล (การกระทำต้องมิใช่เป็นการฉีดยาหรือสารใดๆ เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย หรือการให้ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ) โดยการกระทำในการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการของโรค และการลุกลามของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์ และการกระทำตามคำสั่งในการรักษาโรคของแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล อันได้แก่ การจ่ายยาสามัญประจำบ้าน การปฐมพยาบาล การทำแผล เป็นต้น
2.บริการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงในรายที่พบปัญหาและได้รับอุบัติเหตุอย่างรุนแรง รวมทั้งในรายที่มีปัญหาเรื้อรัง หรือเฉพาะทางของโรคต่างๆ เช่น หู คอ จมูก ตา ฟัน โรคเลือด เป็นต้น (ภายใต้กรอบผลประโยชน์ที่หน่วยประกันภัย ซึ่งทางสถานศึกษาเป็นผู้จัดสวัสดิการสุขภาพและติดต่อประสานงานการประกัน อุบัติเหตุ และสุขภาพ)
3.บริการให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาสุขภาพกาย จิต สังคม และอารมณ์ รวมทั้งประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายแนะแนว

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องพยาบาล


1.แจ้งอาการป่วยให้อาจารย์ที่ทำหน้าที่พยาบาลรับทราบ และเชื่อวฟังคำแนะนำเมื่อรับยาแล้วให้ลงชื่อและอาการป่วย ลงในสมุดทะเบียนผู้ิป่วยทราบทุกครั้ง
2.ห้ามหยิบยารับประทานเองเพราะอาจเกิดอันตรายได้ควรศึกษาคู่มือก่อนหยิบยาและแจ้งอาจารย์ประจำห้องก่อนหยิบยาทุกครั้งรวมทั้งลงบันทึกในสมุดผู้ใช้บริการห้องพยาบาลและบันทึกในแฟ้มสุขภาพ
3.นักเรียนที่ป่วยและจะต้องนอนในห้องพยาบาลให้ขออนุญาตอาจารย์ประจำวิชาเพื่อไปพบอาจารย์พยาบาลและจะต้องรับบัตรอนุญาตให้นอนจากอาจารย์พยาบาลก่อนเสมอ
4.เมื่อนักศึกษาใช้เตียงนอนแล้ว ให้จัดอยู่ในสภาพเดิมให้เรียบร้อย
5.ห้ามมิให้นักเรียนที่ไม่ได้ป่วยเข้าไปนอนในห้องพยาบาล

การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนนักศึกษา


อุบัติเหตุ หมายความถึง เหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวัง
ข้อตกลงการคุ้มครอง การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือบาดเจ็บของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ รายละเอียดระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
การแจ้งอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษา นำเอาหลักฐานการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล และกรอกแบบฟอร์มใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของบริษัทผู้ทำประกันภัยที่งานแนะแนวการศึกษาหลักฐานความเสียหาย การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ พร้อมใบรับรองแพทย์