foto1
foto1
foto1
foto1

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน


 • 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  1.2 เป็นผู้่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
  ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     (1)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกัรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้              อำนาจปกครอง
     (2)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครอง            มิใช่บิดา มารดา
     (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรส           แล้ว
  1.3 มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
  1.3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
  1.3.2เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติพให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยมเตรีในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
  1.3.3เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
  1.3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
  1.3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
  1.3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  1.3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาพึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  1.3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  1.3.1 เป็น

2. คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้


 • 2.1 ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเ่ท่า
  2.2 หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขกู้ยืมศึกษาอยู่
  2.3 ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
  *หมายเหตุ : ระดับ 5 หรือเทียบเท่า (ทหารตำรวจเทียบเท่ายศพันตรีขึ้นไป)
  หัวหน้าสถานศึกษา (อธิการบดี ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ครูใหญ่)

3. ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน


 • เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554

 

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน


1. กระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืม

1.1 กองทุนแจ้งประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประกาศกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์การกู้ยืมผ่านทางเว็บไซต์กองทุน และแจ้งให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง และึคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด หรือในการกำกับดูแล ประกาศให้นักเรียนนักศึกษาทราบต่อไป
1.2 สถานศึกษาปิดประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประกาศกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์การกู้ยืมให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
1.3 นักเรียน นักศึกษา ยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และยื่นแบบคำขอกู้ยืมที่เป็นเอกสารพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่หรือที่ประสงค์จะเข้าศึกษาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
1.4 คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำสถานศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 18 แะเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนคนและจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน
1.5 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการให้กู้ยืม สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1.5.1 บันทึกกรอบวงเงินจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพของทั้งปีการศึกษา โดยจำแนกเป็นภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินแต่ละคนผ่านระบบ e-Studentloan
1.5.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan และปิดประกาศรายชื่อ ณ สถานศึกษา โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
1.6 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่อนุมัติให้กู้ยืม ให้สถานศึกษาเก็บแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานของผู้ขอกู้ยืมเงินไว้เพื่อการตรวจ สอบ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

2. รายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

2.1 แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101)
2.2 เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.4 เอกสารประกอบการรับรองรายไดั ดังนี้
2.4.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
2.4.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
2.5 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
2.6 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2.7 ใบแสดงผลการศึกษา/สำำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.8 เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
* หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น

3. ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1

1. ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม
นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านทางระบบ e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำยืนยันของกู้ยืมเเพื่อแจ้งความประสงค์ยืน ยันการขอกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด)
2. สัมภาษณ์และคัดเลือก
คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียน/นักศึกษาส้มภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุน
3. ตรวจสอบผลการอนุมัติ
นักเรียน/นักศึกษา ตรวจผลการพิจาณาอนุม้ติจากประกาศของสถานศึกษา หรือตรวจผลการพิจารณาอนมัติผ่านทางระบบ e-Studentloan
4. ยืนยันจำนวนเงินกู้ยืม ในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ
สถานศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพืเอกสารแบบยืนยันฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษา
5. การจ่ายเงินกู้ยืม
ผู้กู้ยืมเงินจะสามารถเบิกถอนเงินสดในส่วนของค่าครองชีพได้เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่เงินเข้าบัญชีเป็นวันแรกของภาคการ ศึกษานั้นๆ สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา

 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า


ที่ไม่เปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา และไม่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี)

1. ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม
นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านทางระบบ e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำยืนยันของกู้ยืมเเพื่อแจ้งความประสงค์ยืน ยันการขอกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด)
2. ยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ
สถานศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบยืนยันฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลามือชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษา
3. การจ่ายเงินกู้ยืม
ผู้กู้ยืมเงินจะสามารถเบิกถอนเงินสดในส่วนของค่าครองชีพได้เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่เงินเข้าบัญชีเป็นวันแรกของภาคการ ศึกษานั้นๆ สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า


ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1

1. ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม
นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านทางระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืม และแนบเอกสารประกอบเพื่อนำส่งให้กับสถานศึกษาที่ตนเองจะเข้าศึกษา (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำยืนยันของกู้ยืมเเพื่อแจ้งความประสงค์ยืน ยันการขอกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด)
2. สัมภาษณ์และคัดเลือก
คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียน/นักศึกษาส้มภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุน
3. ตรวจสอบผลการอนุมัติ
นักเรียน/นักศึกษา ตรวจผลการพิจาณาอนุม้ติจากประกาศของสถานศึกษา หรือตรวจผลการพิจารณาอนมัติผ่านทางระบบ e-Studentloan
4. นักเรียน/นักศึกษา เปิดบัญชีธนาคาร
นักเรียน/นักศึกษาเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ตนเองประสงค์จะใช้ บริการ ถ้ามีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่สามารถ ใช้งานได้อยู่ และประสงค์จะใช้ก็ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
5. ทำสัญญากู้ยืมเงิน
นักเรียน/นักศึกษาบันทึกข้อมูลในสัญญาผ่านทางระบบ e-Studentloan และพิมพ์สัญญา 2 ชุด และจัดหาเอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนแล้วนำส่งสถานศึกษาที่ตนเองศึกษา
6. ยืนยันจำนวนเงินกู้ยืม ในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ
สถานศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพืเอกสารแบบยืนยันฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษา
7. การจ่ายเงินกู้ยืม
ผู้กู้ยืมเงินจะสามารถเบิกถอนเงินสดในส่วนของค่าครองชีพได้เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่เงินเข้าบัญชีเป็นวันแรกของภาคการ ศึกษานั้นๆ สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่า


ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถ้ามี)

1. ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืม
นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน ผ่านทางระบบ e-Studentloan (นักเรียน/นักศึกษาต้องยื่นแบบคำยืนยันของกู้ยืมเเพื่อแจ้งความประสงค์ยืน ยันการขอกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด)
2. ยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ
สถานศึกษาบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบยืนยันฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลามือชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษา
3. การจ่ายเงินกู้ยืม
ผู้กู้ยืมเงินจะสามารถเบิกถอนเงินสดในส่วนของค่าครองชีพได้เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีทุกวันที่เงินเข้าบัญชีเป็นวันแรกของภาคการ ศึกษานั้นๆ สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา


ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม :

ครูวิเชียร เลิศวิมลชัย หัวหน้างานเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณอารมณ์ สกุลสม เจ้าหน้าที่ประจำงานเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th/index.php
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา-ธนาคารกรุงไทย http://www.studentloan.ktb.co.th/