foto1
foto1
foto1
foto1

งานวิจัยในชั้นเรียน

 งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   แผนกวิชาเครื่องกลเกษตร
ชื่อ-สกุล งานวิจัย  คลิก
นายเฉลิมพร เอี่ยมมิ “การศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชา เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ สาขาเครื่องกลเกษตร”
นายสมบัติ บัณฑิตพรรณ “การสำรวจการเข้าชั้นเรียนสายในรายวิชาการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่องกล รหัสวิชา ๒๑๐๑ – ๒๐๑๑ ของนักเรียนระดับ ปวช.๒ สาขาเครื่องกลเกษตร”
นายวิศรุต แซมสน “พัฒนาเจตคติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย๑/๑ แผนกวิชายานยนต์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑”
นายสงัด หลุยพันธ์ “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานเครื่องกลเกษตร แผนกช่างกลเกษตร”
นายวรวุฒิ แซมสน

“การศึกษาพฤติกรรมของการส่งงารายวิชาแทรกเตอร์และเครื่องกลเกษตร ๑”

   แผนกวิชาการโรงแรม

ชื่อ-สกุล งานวิจัย คลิก
นางสาวณิชาภา รัตนพันธ์ “การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการโรงแรมที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม ในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑”
นางอาระยา ฉายชูวงษ์ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกการโรงแรม (ปวช.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
นางสาวสุปรียา ภูผาลา “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาชีพการโรงแรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”
นายหัฏฐเศษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา “การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ การโรงแรม ในเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้าน”

แผนกวิชาการบัญชี

 ชื่อ-สกุล  งานวิจัย คลิก 
นางสาวบุษกร สัญชัย “การสำรวจกำไรสุทธิ ต่อเนื่องโครงการธุรกิจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ สาขางานการบัญชี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑”
นางสาวสุกัลยา มานุจำ “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓ สาขางานการบัญชี โดยใช้แบบฝึกซ่อมเสริม เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
นายอรุณชัย ราพฤทธิ์ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานในคาบเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขางานการบัญชี ในรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น ๒ (๒๒๐๐ – ๑๐๐๓) โดยใช้กล่องอุปกรณ์แนกประสงค์

 

แผนกวิชาช่างสำรวจและโยธา

 ชื่อ-สกุล คอมโพเน้นท์  งานวิจัย คลิก  
ว่าที่ ร.ต. วาริส บัวขาว “ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา ๓๑๐๐ – ๐๑๐๕ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ สาขางานเทคนิคยานยนต์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
นายชูศักดิ์ ศิริศิลป์ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนของครูวิชาแผนกฯ แผนกวิชาช่างสำรวจและโยธา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   

  ชื่อ-สกุล  งานวิจัย คลิก   
นางพรสุภา เพชรชนะ “การแก้ปัญหานักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังชั้น ปวช.๒ ที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในหน่วยการเรียนที่ ๒ รายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า รหัสวิชา ๒๑๐๔ – ๒๐๐๖ ด้วยการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ”
นางสาววิชุดา นะราพูล “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครี่องวัดไฟฟ้า รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าของนักเรียนระดับ ปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ใบงานจับคู่ฝึกปฏิบัติ ”
นายเอกสกุล วัฒนภาเกษม “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน การเรียนด้วยชุดการสอน วิชาซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (๓๑๐๔ – ๒๓๐๒) เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ”
นายบูชิต ชูเชิด “การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชา การโปแกรมและควบคุมไฟฟ้าของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒”
นางสาวภัทราภรณ์ วงค์ธำรงทรัพย์ “สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นของนักเรียน ปวช.๑ แผนกวิชายานยนต์และแผนกวิชาเครื่องกลเกษตร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี”

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ชื่อ-สกุล งานวิจัย คลิก   
นางสิตา  แพรเมือง “การแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ในรายวิชาการขายเบื้องต้น ๒”
นางวัชรี  มูลทองสุข “การพัฒนาการเรียนวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ เรื่อง การใช้สมการคณิตศาสตร์และฟังก์ชั่นโดยคลิปวีดีโอสั้น”
นายเทิดศักดิ์ นกขุนทอง “การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี”
นายจิรวัฒน์ ศรีสว่าง “การส่งเสริมแรงจูงใจในการส่งงานนักเรียน ปวช.๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ”
นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการถอด – ประกอบคอมพิวเตอร์ ในวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา”
นายจักรพงษ์ คุชิตา “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยทฤษฎีกระดาษเปล่า ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ”

แผนกวิชาช่างยนต์

ชื่อ-สกุล งานวิจัย คลิก   
นายสุขสันต์ ตรีเหรา “การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในเรื่อง วัฎจักรผสม ด้วยวิธีการสอนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Mind mapping”
นายสมชาย คงเกษม “ทัศนคติการใช้กระบวนการแบบกลุ่มที่มีผลต่อการเรียนรายวิชา งานบำรุงรักษารถยนต์ นักศึกษาช่างอุตสาหกรรมระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์”
นายอารยะ คูหาสวัสดิ์ “การพัฒนาเจตคติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒”
นายพิทักภูมิ สายบุญลี “การพัฒนาเจตคติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจักรยานยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช. ชย.๑/๑ สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๒”
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล งานวิจัย คลิก   
นางกุลทิพย์ เมืองโคตร “การศึกษาระดับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับ ปวส.๑ แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี”
นางสุธัตรา พงษ์พาณิชย์ “การแก้ไขพฤติกรรมการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ ในรายวิชา การบริหารงานคุณภาพในองค์กร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
นางพรสุภาพ โพธิ์งาม “ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการไม่ส่งงาน รายวิชาการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข ๒๐๐๐ – ๑๖๐๖ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒ สาขาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
นางสาวอัมพร บุญเทพ “ศึกษาผลของการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา ๒๐๐๐ – ๑๕๐๔ เรื่องประชาคมอาเซียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑”
นางสาวเยาวลักษณ์ ประทุม “การพัฒนาแบบฝึกหัดการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.๑ สาขาพืชศาสตร์ เรื่องการการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบน”
นายณัฐวุฒิ พุทธวงค์ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขางานพืชศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ที่จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ”
นางสาวตามตะวัน ตุมอญ “ศึกษาผลการสอนรายวิชา การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมส์ประกอบการสอนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี”
นายธนกฤต จันทราศิริธนา “ผลการใช้ทักษะการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติ”
นางสาววิรัลพัชร ศรีจันทร์ “การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขางานการโรงแรม ในรายวิชาวิทยาสาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต”

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ชื่อ-สกุล งานวิจัย คลิก   
นายภานุมาศ  ปิยะภานุกุล “ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเข้าแถวกับผลการเรียนนักศึกษาชั้น ปวช.๓/๖ สาขาพืชศาสตร์”
นางลักษณา เดชมา “สารชีวภาพกุยช่ายไล่แมลง”